Staff

Professor                                              Kazutoshi Gohara
Assoc. Prof.                                           Tsutomu Uchida
Assis. Prof.                                             Kenji Yamazaki
Visiting research associate         Keisuke Takahashi
P.D.                                                          Yosuke Maehara
Secretary                                           Haruka Tachibana
Technical Assistant                      Masae Sawamoto

 

Student

D3    Kazuki Miyazato
D1    Yuhiro Segawa
M2   Shouichi Meguro, Akio Suzuta
M1    Hiroyasu Ito, Yuta Fukami, Hiroshi Miyoshi
B4    Kouichi Ohta, Ryo Sugimoto, Seiya Toguchi, Tsubasa Hohana